1-ээс 100 хүртэл Араб хэл дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг صفر
1 нэгэн واحد
2 хоёр اثنان
3 Гурван ثلاثة
4 Дөрвөн أربعة
5 таван خمسة
6 Зургаан ستة
7 Долоон سبعة
8 Найман ثمانية
9 Есөн تسعة
10 Арван عشرة
11 арван нэгэн أحد عشر
12 Aрван хоёр اثنا عشر
13 Aрван гурван ثلاثة عشر
14 Aрван дөрвөн أربعة عشرة
15 Арван таван خمسة عشر
16 Арван зургаан ست عشرة
17 арван долоон سبعة عشر
18 Арван найман ثمانية عشر
19 Aрван есөн تسعة عشر
20 хорин عشرون
21 хорин нэгэн واحد وعشرون
22 хорин хоёр إثنان وعشرون
23 хорин гурван ثلاثة وعشرين
24 хорин дөрвөн أربع وعشرين
25 хорин таван خمسة وعشرين
26 хорин зургаан ستة وعشرين
27 хорин долоон سبعة وعشرون
28 хорин найман ثمانية وعشرين
29 хорин есөн تسعة وعشرون
30 Гучин ثلاثون
31 Гучин нэгэн ثلاثون واحد
32 Гучин хоёр اثنين وثلاثين
33 Гучин гурван ثلاثة وثلاثين
34 Гучин дөрвөн أربعة وثلاثين
35 Гучин таван خمسة وثلاثين
36 Гучин зургаан ستة وثلاثين
37 Гучин долоон سبعة وثلاثون
38 Гучин найман ثمانية وثلاثون
39 Гучин есөн ثلاثين تسعة
40 дөчин أربعون
41 дөчин нэг أربعون واحد
42 дөчин хоёр اثنين وأربعين
43 дөчин гурван ثلاثة وأربعون
44 дөчин дөрвөн أربعة وأربعون
45 дөчин таван خمسة وأربعين
46 дөчин зургаан ستة وأربعين
47 дөчин долоон سبعة وأربعون
48 дөчин найман ثمان وأربعين
49 дөчин есөн تسعة وأربعون
50 Тавин خمسون
51 Тавин нэгэн واحد وخمسون
52 Тавин хоёр إثنان وخمسون
53 Тавин гурван ثلاثة وخمسون
54 Тавин дөрвөн أربعة وخمسين
55 Тавин таван خمسة وخمسون
56 Тавин зургаан ستة وخمسون
57 Тавин долоон سبعة وخمسين
58 Тавин найман ثمانية وخمسون
59 Тавин есөн تسعة وخمسون
60 Жаран ستون
61 Жаран нэгэн إحدى وستين
62 Жаран хоёр اثنان وستون
63 Жаран гурван ثلاثة وستون
64 Жаран дөрвөн أربعة وستون
65 Жаран таван خمسة وستون
66 Жаран зургаан ستة وستين
67 жаран долоон سبعة وستين
68 жаран найман ثمانية وستين
69 Жаран есөн تسعة وستين
70 Дал سبعون
71 Далан нэгэн سبعين واحد
72 Далан хоёр اثنان وسبعون
73 Далан гурван ثلاثة وسبعون
74 Дал дөрвөн أربعة وسبعين
75 Далан таван خمسة وسبعون
76 Далан зургаан ستة وسبعين
77 Далан долоон سبعة وسبعون
78 Далан найман ثمانية وسبعين
79 Далан есөн تسعة وسبعون
80 наян ثمانون
81 наян нэгэн ثمانون واحد
82 наян хоёр ثمانين اثنين
83 наян гурван وثلاثة وثمانين
84 наян дөрвөн ثمانون أربعة
85 наян таван خمسة وثمانون
86 наян зургаан ستة وثمانون
87 наян долоон سبعة وثمانون
88 наян найман ثمانية وثمانون
89 наян есөн وتسعة وثمانون
90 Одоогоор تسعون
91 Одоогоор нэгэн تسعين واحد
92 Одоогоор хоёр تسعين اثنين
93 Одоогоор гурван ثلاثة وتسعون
94 Одоогоор дөрвөн تسعين أربعة
95 Одоогоор таван تسعين خمسة
96 Одоогоор зургаан ستة وتسعون
97 Одоогоор долоон تسعون سبعة
98 Одоогоор найман ثمانية وتسعين
99 Одоогоор есөн تسعة وتسعين
100 нэг зуун مائة