1-ээс 100 хүртэл Армений дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг զրո -
1 нэгэн մեկ -
2 хоёр երկու -
3 Гурван երեք -
4 Дөрвөн չորս -
5 таван հինգ -
6 Зургаан վեց -
7 Долоон յոթ -
8 Найман ութ -
9 Есөн ինը -
10 Арван տասը -
11 арван нэгэн տասնմեկ -
12 Aрван хоёр տասներկու -
13 Aрван гурван տասներորդ -
14 Aрван дөрвөн տասնչորս -
15 Арван таван տասնհինգ -
16 Арван зургаан տասնվեց -
17 арван долоон տասնյոթ -
18 Арван найман տասնութ -
19 Aрван есөн տասնինն -
20 хорин քսան -
21 хорин нэгэн քսան -
22 хорин хоёр քսան երկու -
23 хорин гурван քսաներեք -
24 хорин дөрвөн քսանչորս -
25 хорин таван քսանհինգ -
26 хорин зургаан քսանվեց -
27 хорин долоон քսան յոթ -
28 хорин найман քսան ութ -
29 хорин есөн քսանինը -
30 Гучин երեսուն -
31 Гучин нэгэн երեսուն մեկ -
32 Гучин хоёр երեսուն երկու -
33 Гучин гурван երեսուն երեք -
34 Гучин дөрвөн երեսուն չորս -
35 Гучин таван երեսուն հինգ -
36 Гучин зургаан երեսուն վեց -
37 Гучин долоон երեսուն յոթ -
38 Гучин найман երեսուն ութ -
39 Гучин есөн երեսուն ինը -
40 дөчин քառասուն -
41 дөчин нэг քառասունմեկ -
42 дөчин хоёр քառասուներկու -
43 дөчин гурван քառասուներեք -
44 дөчин дөрвөн քառասունչորս -
45 дөчин таван քառասունհինգ -
46 дөчин зургаан քառասունվեց -
47 дөчин долоон քառասունյոթ -
48 дөчин найман քառասունութ -
49 дөчин есөн քառասուն ինը -
50 Тавин հիսուն -
51 Тавин нэгэн հիսունմեկ -
52 Тавин хоёр Հիսուն երկու -
53 Тавин гурван Հիսուն երեք -
54 Тавин дөрвөн հիսունչորս -
55 Тавин таван հիսունհինգ -
56 Тавин зургаан հիսուն վեց -
57 Тавин долоон հիսունյոթ -
58 Тавин найман հիսուն ութ -
59 Тавин есөн հիսուն ինը -
60 Жаран վաթսուն -
61 Жаран нэгэн վաթսուն մեկ -
62 Жаран хоёр վաթսուն երկու -
63 Жаран гурван վաթսուն երեք -
64 Жаран дөрвөн վաթսուն չորս -
65 Жаран таван վաթսուն հինգ -
66 Жаран зургаан վաթսուն վեց -
67 жаран долоон վաթսուն յոթ -
68 жаран найман վաթսունութ -
69 Жаран есөн վաթսունինը -
70 Дал յոթանասուն -
71 Далан нэгэн յոթանասուն մեկ -
72 Далан хоёр յոթանասուն երկու -
73 Далан гурван յոթանասուն երեք -
74 Дал дөрвөн յոթանասուն չորս -
75 Далан таван յոթանասուն հինգ -
76 Далан зургаан յոթանասուն վեց -
77 Далан долоон յոթանասուն յոթ -
78 Далан найман յոթանասունութ -
79 Далан есөн յոթանասուն ինը -
80 наян ութսուն -
81 наян нэгэн ութսուն մեկ -
82 наян хоёр ութսուն երկու -
83 наян гурван ութսուն երեք -
84 наян дөрвөн ութսունչորս -
85 наян таван ութսունհինգ -
86 наян зургаан ութսուն վեց -
87 наян долоон ութսուն յոթ -
88 наян найман ութսուն ութ -
89 наян есөн ութսուն ինը -
90 Одоогоор իննսուն -
91 Одоогоор нэгэн իննսուն մեկ -
92 Одоогоор хоёр իննսուն երկու -
93 Одоогоор гурван իննսուն երեք -
94 Одоогоор дөрвөн իննսուն չորս -
95 Одоогоор таван իննսունհինգ -
96 Одоогоор зургаан իննսունվեց -
97 Одоогоор долоон իննսուն յոթ -
98 Одоогоор найман իննսուն ութ -
99 Одоогоор есөн իննսուն ինը -
100 нэг зуун հարյուր -