1-ээс 100 хүртэл БНХАУ-ын дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг
1 нэгэн
2 хоёр
3 Гурван
4 Дөрвөн
5 таван
6 Зургаан
7 Долоон
8 Найман
9 Есөн
10 Арван
11 арван нэгэн 十一
12 Aрван хоёр 十二
13 Aрван гурван 十三
14 Aрван дөрвөн 十四
15 Арван таван 十五
16 Арван зургаан 十六
17 арван долоон 十七
18 Арван найман 十八
19 Aрван есөн 十九
20 хорин 二十
21 хорин нэгэн 二十一
22 хорин хоёр 二十二
23 хорин гурван 二十三
24 хорин дөрвөн 二十四
25 хорин таван 二十五
26 хорин зургаан 二十六
27 хорин долоон 二十七
28 хорин найман 二十八
29 хорин есөн 二十九
30 Гучин 三十
31 Гучин нэгэн 三十一
32 Гучин хоёр 三十二
33 Гучин гурван 三十三
34 Гучин дөрвөн 三十四
35 Гучин таван 三十五
36 Гучин зургаан 三十六
37 Гучин долоон 三十七
38 Гучин найман 三十八
39 Гучин есөн 三十九
40 дөчин 四十
41 дөчин нэг 四十一
42 дөчин хоёр 四十二
43 дөчин гурван 四十三
44 дөчин дөрвөн 四十四
45 дөчин таван 四十五
46 дөчин зургаан 四十六
47 дөчин долоон 四十七
48 дөчин найман 四十八
49 дөчин есөн 四十九
50 Тавин 五十
51 Тавин нэгэн 五十一
52 Тавин хоёр 五十二
53 Тавин гурван 五十三
54 Тавин дөрвөн 五十四
55 Тавин таван 五十五
56 Тавин зургаан 五十六
57 Тавин долоон 五十七
58 Тавин найман 五十八
59 Тавин есөн 五十九
60 Жаран 六十
61 Жаран нэгэн 六十一
62 Жаран хоёр 六十二
63 Жаран гурван 六十三
64 Жаран дөрвөн 六十四
65 Жаран таван 六十五
66 Жаран зургаан 六十六
67 жаран долоон 六十七
68 жаран найман 六十八
69 Жаран есөн 六十九
70 Дал 七十
71 Далан нэгэн 七十一
72 Далан хоёр 七十二
73 Далан гурван 七十三
74 Дал дөрвөн 七十四
75 Далан таван 七十五
76 Далан зургаан 七十六
77 Далан долоон 七十七
78 Далан найман 七十八
79 Далан есөн 七十九
80 наян 八十
81 наян нэгэн 八十一
82 наян хоёр 八十二
83 наян гурван 八十三
84 наян дөрвөн 八十四
85 наян таван 八十五
86 наян зургаан 八十六
87 наян долоон 八十七
88 наян найман 八十八
89 наян есөн 八十九
90 Одоогоор 九十
91 Одоогоор нэгэн 九十一
92 Одоогоор хоёр 九十二
93 Одоогоор гурван 九十三
94 Одоогоор дөрвөн 九十四
95 Одоогоор таван 九十五
96 Одоогоор зургаан 九十六
97 Одоогоор долоон 九十七
98 Одоогоор найман 九十八
99 Одоогоор есөн 九十九
100 нэг зуун