1-ээс 100 хүртэл Bosnian дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Nula -
1 нэгэн Jedan -
2 хоёр Dva -
3 Гурван Tri -
4 Дөрвөн četiri -
5 таван Pet -
6 Зургаан šest -
7 Долоон Sedam -
8 Найман Osam -
9 Есөн Devet -
10 Арван Deset -
11 арван нэгэн Jedanaest -
12 Aрван хоёр Dvanaest -
13 Aрван гурван Trinaest -
14 Aрван дөрвөн četrnaest -
15 Арван таван Petnaest -
16 Арван зургаан šesnaest -
17 арван долоон Sedamnaesti -
18 Арван найман Osamnaest -
19 Aрван есөн Devetnaest -
20 хорин Dvadeset -
21 хорин нэгэн Dvadeset jedan -
22 хорин хоёр Dvadeset dve -
23 хорин гурван Dvadeset tri -
24 хорин дөрвөн Dvadeset četiri -
25 хорин таван Dvadeset pet -
26 хорин зургаан Dvadeset šest -
27 хорин долоон Dvadeset sedam -
28 хорин найман Dvadeset osam -
29 хорин есөн Dvadeset devet -
30 Гучин Trideset -
31 Гучин нэгэн Trideset jedan -
32 Гучин хоёр Trideset dva -
33 Гучин гурван Trideset tri -
34 Гучин дөрвөн Trideset četiri -
35 Гучин таван Trideset pet -
36 Гучин зургаан Trideset šest -
37 Гучин долоон Trideset sedam -
38 Гучин найман Trideset osam -
39 Гучин есөн Trideset devet -
40 дөчин četrdeset -
41 дөчин нэг Četrdeset jedan -
42 дөчин хоёр Četrdeset dva -
43 дөчин гурван Četrdeset tri -
44 дөчин дөрвөн Četrdeset četiri -
45 дөчин таван Četrdeset pet -
46 дөчин зургаан Četrdeset šest -
47 дөчин долоон Četrdeset sedam -
48 дөчин найман Četrdeset osam -
49 дөчин есөн Četrdeset devet -
50 Тавин Pedeset -
51 Тавин нэгэн Pedeset jedan -
52 Тавин хоёр Pedeset dva -
53 Тавин гурван Pedeset tri -
54 Тавин дөрвөн Pedeset četiri -
55 Тавин таван Pedeset pet -
56 Тавин зургаан Pedeset šest -
57 Тавин долоон Pedeset sedam -
58 Тавин найман Pedeset osam -
59 Тавин есөн Pedeset devet -
60 Жаран šezdeset -
61 Жаран нэгэн Šezdeset jedan -
62 Жаран хоёр Šezdeset dva -
63 Жаран гурван Šezdeset tri -
64 Жаран дөрвөн Šezdeset četiri -
65 Жаран таван Šezdeset pet -
66 Жаран зургаан Šezdeset šest -
67 жаран долоон Šezdeset sedam -
68 жаран найман Šezdeset osam -
69 Жаран есөн Šezdeset devet -
70 Дал Sedamdeset -
71 Далан нэгэн Sedamdeset jedan -
72 Далан хоёр Sedamdeset dva -
73 Далан гурван Sedamdeset tri -
74 Дал дөрвөн Sedamdeset četiri -
75 Далан таван Sedamdeset pet -
76 Далан зургаан Sedamdeset šest -
77 Далан долоон Sedamdeset sedam -
78 Далан найман Sedamdeset osam -
79 Далан есөн Sedamdeset devet -
80 наян Osamdeset -
81 наян нэгэн Osamdeset jedan -
82 наян хоёр Osamdeset dva -
83 наян гурван Osamdeset tri -
84 наян дөрвөн Osamdeset četiri -
85 наян таван Osamdeset pet -
86 наян зургаан Osamdeset šest -
87 наян долоон Osamdeset sedam -
88 наян найман Osamdeset osam -
89 наян есөн Osamdeset devet -
90 Одоогоор Devedeset -
91 Одоогоор нэгэн Devedeset jedan -
92 Одоогоор хоёр Devedeset dva -
93 Одоогоор гурван Devedeset tri -
94 Одоогоор дөрвөн Devedeset četiri -
95 Одоогоор таван Devedeset pet -
96 Одоогоор зургаан Devedeset šest -
97 Одоогоор долоон Devedeset sedam -
98 Одоогоор найман Devedeset osam -
99 Одоогоор есөн Devedeset devet -
100 нэг зуун Sto -