1-ээс 100 хүртэл Чех дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Nula
1 нэгэн Jeden
2 хоёр Dvě
3 Гурван Tři
4 Дөрвөн čtyři
5 таван Pět
6 Зургаан šest
7 Долоон Sedm
8 Найман Osm
9 Есөн Devět
10 Арван Deset
11 арван нэгэн Jedenáct
12 Aрван хоёр Dvanáct
13 Aрван гурван Třináct
14 Aрван дөрвөн čtrnáct
15 Арван таван Patnáct
16 Арван зургаан šestnáct
17 арван долоон Sedmnáct
18 Арван найман Osmnáct
19 Aрван есөн Devatenáct
20 хорин Dvacet
21 хорин нэгэн Dvacet jedna
22 хорин хоёр Dvacet dva
23 хорин гурван Dvacet tři
24 хорин дөрвөн Dvacet čtyři
25 хорин таван Dvacet pět
26 хорин зургаан Dvacet šest
27 хорин долоон Dvacet sedm
28 хорин найман Dvacet osm
29 хорин есөн Dvacet devět
30 Гучин Třicet
31 Гучин нэгэн Třicet jedna
32 Гучин хоёр Třicet dva
33 Гучин гурван Třicet tři
34 Гучин дөрвөн Třicet čtyři
35 Гучин таван Třicet pět
36 Гучин зургаан Třicet šest
37 Гучин долоон Třicet sedm
38 Гучин найман Třicet osm
39 Гучин есөн Třicet devět
40 дөчин Čtyřicet
41 дөчин нэг Čtyřicet jedna
42 дөчин хоёр Čtyřicet dva
43 дөчин гурван Čtyřicet tři
44 дөчин дөрвөн Čtyřicet čtyři
45 дөчин таван Čtyřicet pět
46 дөчин зургаан Čtyřicet šest
47 дөчин долоон Čtyřicet sedm
48 дөчин найман Čtyřicet osm
49 дөчин есөн Čtyřicet devět
50 Тавин Padesát
51 Тавин нэгэн Padesát jedna
52 Тавин хоёр Padesát dva
53 Тавин гурван Padesát tři
54 Тавин дөрвөн Padesát čtyři
55 Тавин таван Padesát pět
56 Тавин зургаан Padesát šest
57 Тавин долоон Padesát sedm
58 Тавин найман Padesát osm
59 Тавин есөн Padesát devět
60 Жаран Šedesát
61 Жаран нэгэн Šedesát jedna
62 Жаран хоёр Šedesát dva
63 Жаран гурван Šedesát tři
64 Жаран дөрвөн Šedesát čtyři
65 Жаран таван Šedesát pět
66 Жаран зургаан Sixty six
67 жаран долоон Šedesát sedm
68 жаран найман Šedesát osm
69 Жаран есөн Šedesát devět
70 Дал Sedmdesát
71 Далан нэгэн Sedmdesát jedna
72 Далан хоёр Sedmdesát dva
73 Далан гурван Sedmdesát tři
74 Дал дөрвөн Sedmdesát čtyři
75 Далан таван Sedmdesát pět
76 Далан зургаан Sedmdesát šest
77 Далан долоон Sedmdesát sedm
78 Далан найман Sedmdesát osm
79 Далан есөн Sedmdesát devět
80 наян Osmdesát
81 наян нэгэн Osmdesát jedna
82 наян хоёр Osmdesát dva
83 наян гурван Osmdesát tři
84 наян дөрвөн Osmdesát čtyři
85 наян таван Osmdesát pět
86 наян зургаан Osmdesát šest
87 наян долоон Osmdesát sedm
88 наян найман Osmdesát osm
89 наян есөн Osmdesát devět
90 Одоогоор Devadesát
91 Одоогоор нэгэн Devadesát jedna
92 Одоогоор хоёр Devadesát dva
93 Одоогоор гурван Devadesát tři
94 Одоогоор дөрвөн Devadesát čtyři
95 Одоогоор таван Devadesát pět
96 Одоогоор зургаан Devadesát šest
97 Одоогоор долоон Devadesát sedm
98 Одоогоор найман Devadesát osm
99 Одоогоор есөн Devadesát devět
100 нэг зуун Sto