1-ээс 100 хүртэл Esperanto дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Nulo -
1 нэгэн Unu -
2 хоёр Du -
3 Гурван Tri -
4 Дөрвөн Kvar -
5 таван Kvin -
6 Зургаан Ses -
7 Долоон Sep -
8 Найман Ok -
9 Есөн Naŭ -
10 Арван Dek -
11 арван нэгэн Levas -
12 Aрван хоёр Dekdu -
13 Aрван гурван Thirteen -
14 Aрван дөрвөн Dek kvar -
15 Арван таван Dek kvin -
16 Арван зургаан Dekses -
17 арван долоон Deksep -
18 Арван найман Dekok -
19 Aрван есөн Deknaŭ -
20 хорин Dudek -
21 хорин нэгэн Dudek unu -
22 хорин хоёр Dudek du -
23 хорин гурван Dudek tri -
24 хорин дөрвөн Dudek kvar -
25 хорин таван Dudek kvin -
26 хорин зургаан Dudek ses -
27 хорин долоон Dudek sep -
28 хорин найман Dudek ok -
29 хорин есөн Dudek naŭ -
30 Гучин Tridek -
31 Гучин нэгэн Tridek unu -
32 Гучин хоёр Tridek du -
33 Гучин гурван Tridek tri -
34 Гучин дөрвөн Tridek kvar -
35 Гучин таван Tridek kvin -
36 Гучин зургаан Tridek ses -
37 Гучин долоон Tridek sep -
38 Гучин найман Tridek ok -
39 Гучин есөн Tridek naŭ -
40 дөчин Kvardek -
41 дөчин нэг Kvardek unu -
42 дөчин хоёр Kvardek du -
43 дөчин гурван Kvardek tri -
44 дөчин дөрвөн Kvardek kvar -
45 дөчин таван Kvardek kvin -
46 дөчин зургаан Kvardek ses -
47 дөчин долоон Kvardek sep -
48 дөчин найман Kvardek ok -
49 дөчин есөн Kvardek naŭ -
50 Тавин Kvindek -
51 Тавин нэгэн Kvindek unu -
52 Тавин хоёр Kvindek du -
53 Тавин гурван Kvindek tri -
54 Тавин дөрвөн Kvindek kvar -
55 Тавин таван Kvindek kvin -
56 Тавин зургаан Kvindek ses -
57 Тавин долоон Kvindek sep -
58 Тавин найман Kvindek ok -
59 Тавин есөн Kvindek naŭ -
60 Жаран Sesdek -
61 Жаран нэгэн Sesdek unu -
62 Жаран хоёр Sesdek du -
63 Жаран гурван Sesdek tri -
64 Жаран дөрвөн Sesdek kvar -
65 Жаран таван Sesdek kvin -
66 Жаран зургаан Sesdek ses -
67 жаран долоон Sesdek sep -
68 жаран найман Sesdek ok -
69 Жаран есөн Sesdek naŭ -
70 Дал Sepdek -
71 Далан нэгэн Sepdek unu -
72 Далан хоёр Sepdek du -
73 Далан гурван Sepdek tri -
74 Дал дөрвөн Sepdek kvar -
75 Далан таван Sepdek kvin -
76 Далан зургаан Sepdek ses -
77 Далан долоон Sepdek sep -
78 Далан найман Sepdek ok -
79 Далан есөн Sepdek naŭ -
80 наян Okdek -
81 наян нэгэн Okdek unu -
82 наян хоёр Okdek du -
83 наян гурван Okdek tri -
84 наян дөрвөн Okdek kvar -
85 наян таван Okdek kvin -
86 наян зургаан Okdek ses -
87 наян долоон Okdek sep -
88 наян найман Okdek ok -
89 наян есөн Okdek naŭ -
90 Одоогоор Naŭdek -
91 Одоогоор нэгэн Naŭdek unu -
92 Одоогоор хоёр Naŭdek du -
93 Одоогоор гурван Naŭdek tri -
94 Одоогоор дөрвөн Naŭdek kvar -
95 Одоогоор таван Naŭdek kvin -
96 Одоогоор зургаан Naŭdek ses -
97 Одоогоор долоон Naŭdek sep -
98 Одоогоор найман Naŭdek ok -
99 Одоогоор есөн Naŭdek naŭ -
100 нэг зуун Cent -