1-ээс 100 хүртэл Эстонийн дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг null -
1 нэгэн üks -
2 хоёр Kaks -
3 Гурван Kolm -
4 Дөрвөн Neli -
5 таван Viis -
6 Зургаан Kuus -
7 Долоон Seitse -
8 Найман Kaheksa -
9 Есөн üheksa -
10 Арван Kümme -
11 арван нэгэн üksteist -
12 Aрван хоёр Kaksteist -
13 Aрван гурван Kolmteist -
14 Aрван дөрвөн Neliteist -
15 Арван таван Viisteist -
16 Арван зургаан Kuusteist -
17 арван долоон Seitseteist -
18 Арван найман Kaheksateist -
19 Aрван есөн üheksateist -
20 хорин Kakskümmend -
21 хорин нэгэн Kakskümmend üks -
22 хорин хоёр Kakskümmend kaks -
23 хорин гурван Kakskümmend kolm -
24 хорин дөрвөн Kakskümmend neli -
25 хорин таван Kakskümmend viis -
26 хорин зургаан Kakskümmend kuus -
27 хорин долоон Kakskümmend seitse -
28 хорин найман Kakskümmend kaheksa -
29 хорин есөн Kakskümmend üheksa -
30 Гучин Kolmkümmend -
31 Гучин нэгэн Kolmkümmend üks -
32 Гучин хоёр Kolmkümmend kaks -
33 Гучин гурван Kolmkümmend kolm -
34 Гучин дөрвөн Kolmkümmend neli -
35 Гучин таван Kolmkümmend viis -
36 Гучин зургаан Kolmkümmend kuus -
37 Гучин долоон Kolmkümmend seitse -
38 Гучин найман Kolmkümmend kaheksa -
39 Гучин есөн Kolmkümmend üheksa -
40 дөчин Nelikümmend -
41 дөчин нэг Nelikümmend üks -
42 дөчин хоёр Nelikümmend kaks -
43 дөчин гурван Nelikümmend kolm -
44 дөчин дөрвөн Nelikümmend neli -
45 дөчин таван Nelikümmend viis -
46 дөчин зургаан Nelikümmend kuus -
47 дөчин долоон Nelikümmend seitse -
48 дөчин найман Nelikümmend kaheksa -
49 дөчин есөн Nelikümmend üheksa -
50 Тавин Viiskümmend -
51 Тавин нэгэн Viiskümmend üks -
52 Тавин хоёр Viiskümmend kaks -
53 Тавин гурван Viiskümmend kolm -
54 Тавин дөрвөн Viiskümmend neli -
55 Тавин таван Viiskümmend viis -
56 Тавин зургаан Viiskümmend kuus -
57 Тавин долоон Viiskümmend seitse -
58 Тавин найман Viiskümmend kaheksa -
59 Тавин есөн Viiskümmend üheksa -
60 Жаран Kuuskümmend -
61 Жаран нэгэн Kuuskümmend üks -
62 Жаран хоёр Kuuskümmend kaks -
63 Жаран гурван Kuuskümmend kolm -
64 Жаран дөрвөн Kuuskümmend neli -
65 Жаран таван Kuuskümmend viis -
66 Жаран зургаан Kuuskümmend kuus -
67 жаран долоон Kuuskümmend seitse -
68 жаран найман Kuuskümmend kaheksa -
69 Жаран есөн Kuuskümmend üheksa -
70 Дал Seitsekümmend -
71 Далан нэгэн Seitsekümmend üks -
72 Далан хоёр Seitsekümmend kaks -
73 Далан гурван Seitsekümmend kolm -
74 Дал дөрвөн Seitsekümmend neli -
75 Далан таван Seitsekümmend viis -
76 Далан зургаан Seitsekümmend kuus -
77 Далан долоон Seitsekümmend seitse -
78 Далан найман Seitsekümmend kaheksa -
79 Далан есөн Seitsekümmend üheksa -
80 наян Kaheksakümmend -
81 наян нэгэн Kaheksakümmend üks -
82 наян хоёр Kaheksakümmend kaks -
83 наян гурван Kaheksakümmend kolm -
84 наян дөрвөн Kaheksakümmend neli -
85 наян таван Kaheksakümmend viis -
86 наян зургаан Kaheksakümmend kuus -
87 наян долоон Kaheksakümmend seitse -
88 наян найман Kaheksakümmend kaheksa -
89 наян есөн Kaheksakümmend üheksa -
90 Одоогоор Üheksakümmend -
91 Одоогоор нэгэн Üheksakümmend üks -
92 Одоогоор хоёр Üheksakümmend kaks -
93 Одоогоор гурван Üheksakümmend kolm -
94 Одоогоор дөрвөн Üheksakümmend neli -
95 Одоогоор таван Üheksakümmend viis -
96 Одоогоор зургаан Üheksakümmend kuus -
97 Одоогоор долоон Üheksakümmend seitse -
98 Одоогоор найман Üheksakümmend kaheksa -
99 Одоогоор есөн Üheksakümmend üheksa -
100 нэг зуун Sada -