1-ээс 100 хүртэл Финлянд хэл дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Nolla
1 нэгэн Yksi
2 хоёр Kaksi
3 Гурван Kolme
4 Дөрвөн Neljä
5 таван Viisi
6 Зургаан Kuusi
7 Долоон Seitsemän
8 Найман Kahdeksan
9 Есөн Yhdeksän
10 Арван Kymmenen
11 арван нэгэн Yksitoista
12 Aрван хоёр Kaksitoista
13 Aрван гурван Kolmetoista
14 Aрван дөрвөн Neljätoista
15 Арван таван Viisitoista
16 Арван зургаан Kuusitoista
17 арван долоон Seitsemäntoista
18 Арван найман Kahdeksantoista
19 Aрван есөн Yhdeksäntoista
20 хорин Kaksikymmentä
21 хорин нэгэн Kaksikymmentäyksi
22 хорин хоёр Kaksikymmentäkaksi
23 хорин гурван Kaksikymmentä kolme
24 хорин дөрвөн Kaksikymmentäneljä
25 хорин таван Kaksikymmentäviisi
26 хорин зургаан Kaksikymmentä kuusi
27 хорин долоон Kaksikymmentä seitsemän
28 хорин найман Kaksikymmentäkahdeksan
29 хорин есөн Kaksikymmentä yhdeksän
30 Гучин Kolmekymmentä
31 Гучин нэгэн Kolmekymmentäyksi
32 Гучин хоёр Kolmekymmentäkaksi
33 Гучин гурван Kolmekymmentä kolme
34 Гучин дөрвөн Kolmekymmentä neljä
35 Гучин таван Kolmekymmentä viisi
36 Гучин зургаан Kolmekymmentä kuusi
37 Гучин долоон Kolmekymmentäseitsemän
38 Гучин найман Kolmekymmentä kahdeksan
39 Гучин есөн Kolmekymmentä yhdeksän
40 дөчин Neljäkymmentä
41 дөчин нэг Neljäkymmentä yksi
42 дөчин хоёр Neljäkymmentä kaksi
43 дөчин гурван Neljäkymmentä kolme
44 дөчин дөрвөн Neljäkymmentä neljä
45 дөчин таван Neljäkymmentäviisi
46 дөчин зургаан Neljäkymmentä kuusi
47 дөчин долоон Neljäkymmentä seitsemän
48 дөчин найман Neljäkymmentä kahdeksan
49 дөчин есөн Neljäkymmentä yhdeksän
50 Тавин Viisikymmentä
51 Тавин нэгэн Viisikymmentä yksi
52 Тавин хоёр Viisikymmentä kaksi
53 Тавин гурван Viisikymmentä kolme
54 Тавин дөрвөн Viisikymmentä neljä
55 Тавин таван Viisikymmentä viisi
56 Тавин зургаан Viisikymmentä kuusi
57 Тавин долоон Viisikymmentä seitsemän
58 Тавин найман Viisikymmentä kahdeksan
59 Тавин есөн Viisikymmentä yhdeksän
60 Жаран Kuusikymmentä
61 Жаран нэгэн Kuusikymmentä yksi
62 Жаран хоёр Kuusikymmentä kaksi
63 Жаран гурван Kuusikymmentäkolme
64 Жаран дөрвөн Kuusikymmentä neljä
65 Жаран таван Kuusikymmentä viisi
66 Жаран зургаан Kuusikymmentä kuusi
67 жаран долоон Kuusikymmentä seitsemän
68 жаран найман Kuusikymmentä kahdeksan
69 Жаран есөн Kuusikymmentä yhdeksän
70 Дал Seitsemänkymmentä
71 Далан нэгэн Seitsemänkymmentä yksi
72 Далан хоёр Seitsemänkymmentä kaksi
73 Далан гурван Seitsemänkymmentä kolme
74 Дал дөрвөн Seitsemänkymmentä neljä
75 Далан таван Seitsemänkymmentä viisi
76 Далан зургаан Seitsemänkymmentä kuusi
77 Далан долоон Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Далан найман Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Далан есөн Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 наян Kahdeksankymmentä
81 наян нэгэн Kahdeksankymmentä yksi
82 наян хоёр Kahdeksankymmentä kaksi
83 наян гурван Kahdeksankymmentä kolme
84 наян дөрвөн Kahdeksankymmentä neljä
85 наян таван Kahdeksankymmentä viisi
86 наян зургаан Kahdeksankymmentä kuusi
87 наян долоон Kahdeksankymmentä seitsemän
88 наян найман Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 наян есөн Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Одоогоор Yhdeksänkymmentä
91 Одоогоор нэгэн Yhdeksänkymmentäyksi
92 Одоогоор хоёр Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Одоогоор гурван Ninety kolme
94 Одоогоор дөрвөн Ninety neljä
95 Одоогоор таван Yhdeksänkymmentä viisi
96 Одоогоор зургаан Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Одоогоор долоон Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Одоогоор найман Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Одоогоор есөн Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 нэг зуун Sata