1-ээс 100 хүртэл Герман дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Null
1 нэгэн Eins
2 хоёр Zwei
3 Гурван Drei
4 Дөрвөн Vier
5 таван Fünf
6 Зургаан Sechs
7 Долоон Sieben
8 Найман Acht
9 Есөн Neun
10 Арван Zehn
11 арван нэгэн Elf
12 Aрван хоёр Zwölf
13 Aрван гурван Dreizehn
14 Aрван дөрвөн Vierzehn
15 Арван таван Fünfzehn
16 Арван зургаан Sechzehn
17 арван долоон Siebzehn
18 Арван найман Achtzehn
19 Aрван есөн Neunzehn
20 хорин Zwanzig
21 хорин нэгэн Einundzwanzig
22 хорин хоёр Zweiundzwanzig
23 хорин гурван Dreiundzwanzig
24 хорин дөрвөн Vierundzwanzig
25 хорин таван Fϋnfundzwanzig
26 хорин зургаан Sechsundzwanzig
27 хорин долоон Siebenundzwanzig
28 хорин найман Achtundzwanzig
29 хорин есөн Neunundzwanzig
30 Гучин Dreißig
31 Гучин нэгэн Einunddreißig
32 Гучин хоёр Zweiunddreißig
33 Гучин гурван Dreiunddreißig
34 Гучин дөрвөн Vierunddreißig
35 Гучин таван Fϋnfunddreißig
36 Гучин зургаан Sechsunddreißig
37 Гучин долоон Siebenunddreißig
38 Гучин найман Achtunddreißig
39 Гучин есөн Neununddreißig
40 дөчин Vierzig
41 дөчин нэг Einundvierzig
42 дөчин хоёр Zweiundvierzig
43 дөчин гурван Dreiundvierzig
44 дөчин дөрвөн Vierundvierzig
45 дөчин таван Fϋnfundvierzig
46 дөчин зургаан Sechsundvierzig
47 дөчин долоон Siebenundvierzig
48 дөчин найман Achtundvierzig
49 дөчин есөн Neunundvierzig
50 Тавин Fϋnfzig
51 Тавин нэгэн Einundfϋnfzig
52 Тавин хоёр Zweiundfϋnfzig
53 Тавин гурван Dreiundfϋnfzig
54 Тавин дөрвөн Vierundfϋnfzig
55 Тавин таван Fϋnfundfϋnfzig
56 Тавин зургаан Sechsundfϋnfzig
57 Тавин долоон Siebenundfϋnfzig
58 Тавин найман Achtundfϋnfzig
59 Тавин есөн Neunundfünfzig
60 Жаран Sechzig
61 Жаран нэгэн Einundsechzig
62 Жаран хоёр Zweiundsechzig
63 Жаран гурван Dreiundsechzig
64 Жаран дөрвөн Vierundsechzig
65 Жаран таван Fϋnfundsechzig
66 Жаран зургаан Sechsundsechzig
67 жаран долоон Siebenundsechzig
68 жаран найман Achtundsechzig
69 Жаран есөн Neunundsechzig
70 Дал Siebzig
71 Далан нэгэн Einundsiebzig
72 Далан хоёр Zweiundsiebzig
73 Далан гурван Dreiundsiebzig
74 Дал дөрвөн Vierundsiebzig
75 Далан таван Fϋnfundsiebzig
76 Далан зургаан Sechsundsiebzig
77 Далан долоон Siebenundsiebzig
78 Далан найман Achtundsiebzig
79 Далан есөн Neunundsiebzig
80 наян Achtzig
81 наян нэгэн Einundachtzig
82 наян хоёр Zweiundachtzig
83 наян гурван Dreiundachtzig
84 наян дөрвөн Vierundachtzig
85 наян таван Fϋnfundachtzig
86 наян зургаан Sechsundachtzig
87 наян долоон Siebenundachtzig
88 наян найман Achtundachtzig
89 наян есөн Neunundachtzig
90 Одоогоор Neunzig
91 Одоогоор нэгэн Einundneunzig
92 Одоогоор хоёр Zweiundneunzig
93 Одоогоор гурван Dreiundneunzig
94 Одоогоор дөрвөн Vierundneunzig
95 Одоогоор таван Fϋnfundneunzig
96 Одоогоор зургаан Sechsundneunzig
97 Одоогоор долоон Siebenundneunzig
98 Одоогоор найман Achtundneunzig
99 Одоогоор есөн Neunundneunzig
100 нэг зуун Hundert