1-ээс 100 хүртэл Голландын дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Nul -
1 нэгэн één -
2 хоёр Twee -
3 Гурван Drie -
4 Дөрвөн Vier -
5 таван Vijf -
6 Зургаан Zes -
7 Долоон Zeven -
8 Найман Acht -
9 Есөн Negen -
10 Арван Tien -
11 арван нэгэн Elf -
12 Aрван хоёр Twaalf -
13 Aрван гурван Dertien -
14 Aрван дөрвөн Veertien -
15 Арван таван Vijftien -
16 Арван зургаан Zestien -
17 арван долоон Zeventien -
18 Арван найман Achttien -
19 Aрван есөн Negentien -
20 хорин Twintig -
21 хорин нэгэн Eenentwintig -
22 хорин хоёр Tweeëntwintig -
23 хорин гурван Drieëntwintig -
24 хорин дөрвөн Vierentwintig -
25 хорин таван Vijfentwintig -
26 хорин зургаан Zesentwintig -
27 хорин долоон Zevenentwintig -
28 хорин найман Achtentwintig -
29 хорин есөн Negenentwintig -
30 Гучин Dertig -
31 Гучин нэгэн Eenendertig -
32 Гучин хоёр Tweeëndertig -
33 Гучин гурван Drieëndertig -
34 Гучин дөрвөн Vierendertig -
35 Гучин таван Vijfendertig -
36 Гучин зургаан Zesendertig -
37 Гучин долоон Zevenendertig -
38 Гучин найман Achtendertig -
39 Гучин есөн Negenendertig -
40 дөчин Veertig -
41 дөчин нэг Eenenveertig -
42 дөчин хоёр Tweeenveertig -
43 дөчин гурван Drieënveertig -
44 дөчин дөрвөн Vierenveertig -
45 дөчин таван Vijfenveertig -
46 дөчин зургаан Zesenveertig -
47 дөчин долоон Zevenenveertig -
48 дөчин найман Achtenveertig -
49 дөчин есөн Negenenveertig -
50 Тавин Vijftig -
51 Тавин нэгэн Eenenvijftig -
52 Тавин хоёр Tweeënvijftig -
53 Тавин гурван Drieënvijftig -
54 Тавин дөрвөн Vierenvijftig -
55 Тавин таван Vijfenvijftig -
56 Тавин зургаан Zesenvijftig -
57 Тавин долоон Zevenenvijftig -
58 Тавин найман Achtenvijftig -
59 Тавин есөн Negenenvijftig -
60 Жаран Zestig -
61 Жаран нэгэн Eenenzestig -
62 Жаран хоёр Tweeënzestig -
63 Жаран гурван Drieënzestig -
64 Жаран дөрвөн Vierenzestig -
65 Жаран таван Vijfenzestig -
66 Жаран зургаан Zesenzestig -
67 жаран долоон Zevenenzestig -
68 жаран найман Achtenzestig -
69 Жаран есөн Negenenzestig -
70 Дал Zeventig -
71 Далан нэгэн Eenenzeventig -
72 Далан хоёр Tweeënzeventig -
73 Далан гурван Zeventig drie -
74 Дал дөрвөн Vierenzeventig -
75 Далан таван Vijfenzeventig -
76 Далан зургаан Zesenzeventig -
77 Далан долоон Zeventig zeven -
78 Далан найман Achtenzeventig -
79 Далан есөн Negenenzeventig -
80 наян Tachtig -
81 наян нэгэн Eenentachtig -
82 наян хоёр Tweeëntachtig -
83 наян гурван Drieëntachtig -
84 наян дөрвөн Vierentachtig -
85 наян таван Vijfentachtig -
86 наян зургаан Zesentachtig -
87 наян долоон Zevenentachtig -
88 наян найман Achtentachtig -
89 наян есөн Negenentachtig -
90 Одоогоор Negentig -
91 Одоогоор нэгэн Eenennegentig -
92 Одоогоор хоёр Tweeënnegentig -
93 Одоогоор гурван Drieënnegentig -
94 Одоогоор дөрвөн Vierennegentig -
95 Одоогоор таван Vijfennegentig -
96 Одоогоор зургаан Zesennegentig -
97 Одоогоор долоон Negentig zeven -
98 Одоогоор найман Achtennegentig -
99 Одоогоор есөн Negenennegentig -
100 нэг зуун Honderd -