1-ээс 100 хүртэл хэл Филиппин хэл дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Sero -
1 нэгэн Isa -
2 хоёр Dalawa -
3 Гурван Tatlo -
4 Дөрвөн Apat -
5 таван Lima -
6 Зургаан Anim -
7 Долоон Pito -
8 Найман Walo -
9 Есөн Siyam -
10 Арван Sampu -
11 арван нэгэн Labing-isa -
12 Aрван хоёр Dose -
13 Aрван гурван Labintatlo -
14 Aрван дөрвөн Labing-apat -
15 Арван таван Labinlima -
16 Арван зургаан Labing-anim -
17 арван долоон Disisyete -
18 Арван найман Labing-walo -
19 Aрван есөн Labinsiyam -
20 хорин Dalwampu -
21 хорин нэгэн Dalawampung isa -
22 хорин хоёр Dalawampung dalawang -
23 хорин гурван Dalawampung tatlong -
24 хорин дөрвөн Dalawampung apat -
25 хорин таван Dalawampu't limang -
26 хорин зургаан Dalawampung anim -
27 хорин долоон Dalawampung pitong -
28 хорин найман Dalawampung sa walong -
29 хорин есөн Dalawampung siyam -
30 Гучин Tatlumpu -
31 Гучин нэгэн Tatlumpung isa -
32 Гучин хоёр Tatlumpung dalawang -
33 Гучин гурван Tatlumpung tatlong -
34 Гучин дөрвөн Tatlumpung apat -
35 Гучин таван Tatlumpung limang -
36 Гучин зургаан Tatlumpung anim -
37 Гучин долоон Tatlumpung pitong -
38 Гучин найман Tatlumpung walong -
39 Гучин есөн Tatlumpung siyam -
40 дөчин Apatnapu -
41 дөчин нэг Apatnapung isa -
42 дөчин хоёр Apatnapung dalawang -
43 дөчин гурван Apatnapung tatlong -
44 дөчин дөрвөн Apatnapung apat -
45 дөчин таван Apatnapung limang -
46 дөчин зургаан Apatnapung anim -
47 дөчин долоон Apatnapung pitong -
48 дөчин найман Apatnapung walong -
49 дөчин есөн Apatnapung siyam -
50 Тавин Limampu -
51 Тавин нэгэн Limampung isa -
52 Тавин хоёр Limampung dalawang -
53 Тавин гурван Limampung tatlong -
54 Тавин дөрвөн Limampung apat -
55 Тавин таван Limampung limang -
56 Тавин зургаан Limampung anim -
57 Тавин долоон Limampung pitong -
58 Тавин найман Limampung walong -
59 Тавин есөн Limampung siyam -
60 Жаран Sesenta -
61 Жаран нэгэн Animnapung isa -
62 Жаран хоёр Animnapung dalawang -
63 Жаран гурван Animnapung tatlong -
64 Жаран дөрвөн Animnapung apat -
65 Жаран таван Animnapung limang -
66 Жаран зургаан Animnapung anim -
67 жаран долоон Animnapung pitong -
68 жаран найман Animnapung walong -
69 Жаран есөн Animnapung siyam -
70 Дал Setenta -
71 Далан нэгэн Pitumpu't isa -
72 Далан хоёр Pitumpu't dalawang -
73 Далан гурван Pitumpu't tatlong -
74 Дал дөрвөн Pitumpu't apat -
75 Далан таван Pitumpu't limang -
76 Далан зургаан Pitumpu't anim -
77 Далан долоон Pitumpu't pitong -
78 Далан найман Pitumpu't walong -
79 Далан есөн Pitumpu't siyam -
80 наян Otsenta -
81 наян нэгэн Otsenta isa -
82 наян хоёр Otsenta dalawang -
83 наян гурван Otsenta tatlong -
84 наян дөрвөн Otsenta apat -
85 наян таван Otsenta limang -
86 наян зургаан Otsenta anim -
87 наян долоон Eighty pitong -
88 наян найман Otsenta walong -
89 наян есөн Otsenta siyam -
90 Одоогоор Siyamnapu -
91 Одоогоор нэгэн Siyamnapung isa -
92 Одоогоор хоёр Siyamnapung dalawang -
93 Одоогоор гурван Siyamnapung tatlong -
94 Одоогоор дөрвөн Siyamnapung apat -
95 Одоогоор таван Siyamnapung limang -
96 Одоогоор зургаан Siyamnapung anim -
97 Одоогоор долоон Siyamnapung pitong -
98 Одоогоор найман Siyamnapung walong -
99 Одоогоор есөн Siyamnapung siyam -
100 нэг зуун Isang daan -