1-ээс 100 хүртэл Персийн дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг صفر -
1 нэгэн یک -
2 хоёр دو -
3 Гурван سه -
4 Дөрвөн چهار -
5 таван پنج -
6 Зургаан شش -
7 Долоон هفت -
8 Найман هشت -
9 Есөн نه نفر -
10 Арван ده -
11 арван нэгэн یازده -
12 Aрван хоёр دوازده -
13 Aрван гурван سیزده -
14 Aрван дөрвөн چهارده -
15 Арван таван پانزده -
16 Арван зургаан شانزده -
17 арван долоон هفده -
18 Арван найман هجده -
19 Aрван есөн عدد نوزده -
20 хорин بیست -
21 хорин нэгэн بیست و یک -
22 хорин хоёр بیست و دو -
23 хорин гурван بیست و سه -
24 хорин дөрвөн بیست و چهار -
25 хорин таван بیست و پنج -
26 хорин зургаан بیست و شش -
27 хорин долоон بیست و هفت -
28 хорин найман بیست و هشت -
29 хорин есөн بیست و نه -
30 Гучин سی -
31 Гучин нэгэн سی و یک -
32 Гучин хоёр سی و دو -
33 Гучин гурван سی وسه -
34 Гучин дөрвөн سی و چهار -
35 Гучин таван سی و پنج -
36 Гучин зургаан سی و ششم -
37 Гучин долоон سی و هفت -
38 Гучин найман سی و هشت -
39 Гучин есөн سی و نهم -
40 дөчин چهل -
41 дөчин нэг چهل و یک -
42 дөчин хоёр چهل و دو -
43 дөчин гурван چهل و سه -
44 дөчин дөрвөн چهل و چهار -
45 дөчин таван چهل و پنج -
46 дөчин зургаан چهل و شش -
47 дөчин долоон چهل و هفت -
48 дөчин найман چهل و هشت -
49 дөчин есөн چهل و نه -
50 Тавин پنجاه -
51 Тавин нэгэн پنجاه یک -
52 Тавин хоёр پنجاه دو -
53 Тавин гурван پنجاه و سه -
54 Тавин дөрвөн پنجاه و چهار -
55 Тавин таван پنجاه و پنج -
56 Тавин зургаан پنجاه و شش -
57 Тавин долоон پنجاه و هفت -
58 Тавин найман پنجاه و هشت -
59 Тавин есөн پنجاه و نه -
60 Жаран شصت -
61 Жаран нэгэн شصت یک -
62 Жаран хоёр شصت و دو -
63 Жаран гурван شصت و سه و -
64 Жаран дөрвөн شصت و چهار -
65 Жаран таван شصت و پنج -
66 Жаран зургаан شصت و شش -
67 жаран долоон شصت و هفت -
68 жаран найман شصت و هشت -
69 Жаран есөн شصت و نه -
70 Дал هفتاد -
71 Далан нэгэн هفتاد و یک -
72 Далан хоёр هفتاد و دو -
73 Далан гурван هفتاد و سه -
74 Дал дөрвөн هفتاد و چهار -
75 Далан таван هفتاد و پنج -
76 Далан зургаан هفتاد و شش -
77 Далан долоон هفتاد و هفت -
78 Далан найман هفتاد و هشت -
79 Далан есөн هفتاد و نه -
80 наян هشتاد -
81 наян нэгэн هشتاد و یک -
82 наян хоёр هشتاد و دو -
83 наян гурван هشتاد و سه -
84 наян дөрвөн هشتاد و چهار -
85 наян таван هشتاد و پنج -
86 наян зургаан هشتاد و شش -
87 наян долоон هشتاد و هفت -
88 наян найман هشتاد و هشت -
89 наян есөн هشتاد و نه -
90 Одоогоор نود -
91 Одоогоор нэгэн نود و یک -
92 Одоогоор хоёр نود و دو -
93 Одоогоор гурван نود و سه -
94 Одоогоор дөрвөн نود و چهار -
95 Одоогоор таван نود و پنج -
96 Одоогоор зургаан نود و شش -
97 Одоогоор долоон نود و هفت -
98 Одоогоор найман نود و هشت -
99 Одоогоор есөн نود و نه -
100 нэг зуун یکصد -